Some of the interiors that I enter are a feast for the eye. This apartment on a very popular street in Stockholm was definitely one of them. After entering the apartment you immediately stepped into the open space where you could see almost the entire apartment at once. Let me show you the rest, because this interior is magazine worthy if you ask me.
Sommige interieurs waar ik binnenkom zijn een lust voor het oog. Dit appartement in een zeer populaire straat in Stockholm was er daar zeker één van. Na binnenkomst stapte je meteen in de open ruimte waar je bijna het hele appartement in één keer kon zien. Ik zal je de rest laten zien, want dit interieur is magazine waardig als je het mij vraagt.
The residents bought the apartment a while ago in a complete different condition and brought it into the lovely style it currently is. They changed a lot as they told me and most of it is therefore new, but renovated with care for the old elements. 
De bewoners kochten het appartement een tijdje geleden in een totaal andere staat en brachten het in de mooie stijl die het nu is. Ze hebben veel veranderd zoals ze me vertelden en het meeste is dus nieuw, maar gerenoveerd met zorg voor de oude elementen.
With an interior like this it was no surprise to me that she was working for a popular interior brand. These kind of conversations, to get to know the residents a bit, really makes me love my job. In the past it was always my dream to be a photographer for a magazine focused on interior and lifestyle, but I must say that right now my job feels more valuable. Of course those few times my photos got published in magazines were very special. I am still proud that my photos were used in the Dutch Harper's Bazaar once. Although that will not happen anymore with this specialization, it feels more personal to get to know the residents and to step into their life for a short moment. And to be honest, it's kind of nice to see your photos in the window displays of famous real estate agencies too. ​​​​​​​
Met een interieur als dit was het voor mij geen verrassing dat zij voor een populair interieur merk werkt. Dit soort gesprekken, om ook de bewoners een beetje te leren kennen, maakt dat ik echt van mijn werk houd. Vroeger was het altijd mijn droom om fotograaf te worden voor een tijdschrift gericht op interieur en lifestyle, maar ik moet zeggen dat mijn baan nu waardevoller voelt. Die paar keer dat mijn foto's gepubliceerd werden in tijdschriften waren natuurlijk heel speciaal. Ik ben er nog steeds trots op dat mijn foto's een keer in de Nederlandse Harper's Bazaar zijn gebruikt. Hoewel dat met deze specialisatie niet meer zal gebeuren, voelt het persoonlijker om de bewoners te leren kennen en voor een kort moment in hun leven te stappen. En om eerlijk te zijn, het is ook leuk om je foto's in de etalages van bekende makelaars kantoren te zien. 
A dining table with eight chairs is really an interior goal for me. Right now I have six chairs at home and a bit in the same style as you can see here. Maybe therefore this might be one of my favorite photos that I made recently. It’s not long ago that I walked around in stores with the camera on my phone to get photos for Instagram. Combined with photos of my own apartment I start working on my account and create a bit of a portfolio. Nowadays I visit so many beautiful apartments for my work that I am not even sharing everything anymore. When I scroll back in time on my Instagram I remember those moments that I made photos in stores in the hope no one noticed me doing it. Although I really liked to make the photos of my own apartment, I am not doing that anymore as well. On Instagram I am purely focusing on the real estate photos that I make during the week and I like it very much.
Een eettafel met acht stoelen is echt een interieur doel voor mij. Op dit moment heb ik zes stoelen thuis en een beetje in dezelfde stijl als deze. Misschien is dit daarom wel een van mijn favoriete foto's die ik onlangs heb gemaakt. Het is nog niet zo lang geleden dat ik in winkels rondliep met de camera op mijn telefoon om foto's te maken voor Instagram. Gecombineerd met foto's van mijn eigen appartement begon ik te werken aan mijn account en creëerde ik een beetje een portfolio. Tegenwoordig kom ik in zoveel mooie appartementen voor mijn werk dat ik niet eens meer alles deel wat ik fotografeer. Als ik terug scroll in de tijd op mijn Instagram herinner ik me de momenten dat ik foto's maakte in winkels in de hoop dat niemand het merkte dat ik het deed. Hoewel ik het erg leuk vond om de foto's van mijn eigen appartement te maken, doe ik dat nu ook niet meer. Op Instagram richt ik me puur op de vastgoed foto's die ik doordeweeks maak en dat bevalt me super goed. 
Even the children's bedroom was decorated in a style that fit with the entire apartment. As you can see is this room next to the living room with some beautiful doors in the middle. It's very common in Stockholm to keep the floorplan as open as it is here. Therefore it is even more important to create a nice place in each room. In my experience most of the bedrooms in the Netherlands are on the second floor (most of the houses have three floors) which is normally not a floor where guests also come. During my work there residents often told me that they never saw their bedroom as decorated and clean as it was during my visit. In Stockholm I get the feeling that every part is equally important and does not need to be hidden for guests. 
Zelfs de inrichting van de kinderslaapkamer past bij het hele appartement. Zoals je kunt zien is deze kamer naast de woonkamer met mooie deuren in het midden. Het is heel gebruikelijk in Stockholm om de plattegrond zo open te houden als hier het geval is. Daarom is het des te belangrijker om in elke kamer een mooi plekje te creëren. Mijn ervaring is dat de meeste slaapkamers in Nederland zich op de tweede verdieping bevinden (de meeste huizen hebben drie verdiepingen) en dat is normaal gesproken niet een verdieping waar ook gasten komen. Tijdens mijn werk daar vertelden bewoners me vaak dat ze hun slaapkamer nog nooit zo opgemaakt en opgeruimd hadden gezien als tijdens mijn bezoek. In Stockholm krijg ik het gevoel dat elk deel even belangrijk is en niet verstopt hoeft te zijn voor de gasten. 
On this photo you can see the other side of the apartment. On the left side of the black cabinet with the painting is the bathroom and on the right side is the hallway to the front door. The room where you can already see a bit inside with the blue wall is the master bedroom. 
Op deze foto zie je de andere kant van het appartement. Aan de linkerkant van de zwarte kast met het schilderij is de badkamer en aan de rechterkant is de gang naar de voordeur. De kamer waar je al een beetje naar binnen kunt kijken met de blauwe muur is de grote slaapkamer. 
I always like to make a combination of two verticale photos. In these two photos I want to combine a feeling and showing some of the materials in the apartment. As you can see here on the left photo with the paneling on the wall and the right photo is focused on the floor. A couple of weeks ago I bought a new phone and I was looking back in my photos to find a new background. In the end it became the left image which fits perfect together with the black screen and brown/beige case. ​​​​​​​
Ik maak altijd graag een combinatie van twee verticale foto's. In deze twee foto's wil ik een gevoel combineren en een aantal van de materialen in het appartement laten zien. Zoals je hier kunt zien op de linker foto met de lambrisering op de muur en de rechter foto is gericht op de vloer. Een paar weken geleden kocht ik een nieuwe telefoon en ik keek terug in mijn foto's om een nieuwe achtergrond te vinden. Uiteindelijk werd het de linker foto die perfect past samen met het zwarte scherm en het bruin/beige hoesje.
I would say this is a good example of a children room with toys, a homework spot, storage space and a comfortable bed to relax that still looks amazing. You can see that someone put so much love into this room to make it cosy with everything you need and it does fit the rest of the interior in the apartment. Probably everyone has plastic toys in outspoken colors, but if you create a good space to store these items and keep the rest of the room in a specific theme it will look so much nicer. 
Ik zou zeggen dat dit een goed voorbeeld is van een kinderkamer met speelgoed, een huiswerk plek, opbergruimte en een comfortabel bed om te relaxen dat er nog steeds geweldig uitziet. Je kunt zien dat iemand veel liefde in deze kamer heeft gestoken om het gezellig te maken met alles wat je nodig hebt. En het past bij de rest van het interieur in het appartement. Waarschijnlijk heeft iedereen wel plastic speelgoed in uitgesproken kleuren, maar als je een goede ruimte creëert om deze spullen op te bergen en de rest van de kamer in een bepaald thema houdt, ziet het er zoveel leuker uit.
As far as I have noticed many apartments have a built-in closet or coat rack in the hallway. It often fits the style of the building and has enough space for many coats. At home I have a built-in closet for coats and even more cabinets around for other stuff. The last weeks we often had guests staying for the weekend and they were all wondering which door they had to open to discover our mess. To be honest, everything just has a permanent storage place and there is no need to let it all hang around. I simply love to have a cleaned up house. 
Voor zover ik heb gemerkt hebben veel appartementen een ingebouwde kast of kapstok in de gang. Het past vaak bij de stijl van het gebouw en heeft genoeg ruimte voor veel jassen. Thuis heb ik een ingebouwde kast voor jassen en nog meer kasten rondom voor andere spullen. De laatste weken hadden we vaak gasten te logeren voor het weekend en die vroegen zich allemaal af welke deur ze open moesten doen om onze rommel te ontdekken. Om eerlijk te zijn heeft alles gewoon een vaste opbergplek en is het niet nodig om alles te laten rondslingeren. Ik vind het gewoon heerlijk om een opgeruimd huis te hebben.
A bedroom with the luxury feeling of a hotel is how I love to see it. Just like in the hallway there is a built-in closet here again. A while ago or at least in the Netherlands it was more popular to keep all the storage space open filled with nice baskets for example, but I really notice that it's all closed with doors in Stockholm. It gives a calmer look and in the end the stuff is also less dusty. 
Een slaapkamer met het luxe gevoel van een hotel, zo zie ik het graag. Net als in de gang is er ook hier weer een inbouwkast. Een tijdje geleden of in ieder geval in Nederland was het populair om alle opbergruimte open te houden gevuld met bijvoorbeeld leuke mandjes, maar het valt me echt op dat het in Stockholm allemaal dicht is met deuren. Het geeft een rustigere uitstraling en uiteindelijk liggen de spullen er ook minder stoffig bij.
Sometimes with taking photos you have to be creative to include everything in a photo you want. On this photo from the sinks in the bathroom the mirror helped me to show the shower too. Although the photo is not directly taken towards the shower, it even gives a better feeling of the space since I was able to take a bit more distance. In my experience mirrors are the perfect element to show more in one photo. Although they also can be very much in the way sometimes. For example when I want to make a straight photo and I can see myself in the mirror and I have to hide my camera and myself as much as possible. 
Soms moet je bij het maken van foto's creatief zijn om alles in een foto te krijgen wat je wilt. Bij deze foto van de wastafels in de badkamer hielp de spiegel me om ook de douche te laten zien. Hoewel de foto niet direct richting de douche is genomen, geeft hij toch een beter gevoel van de ruimte omdat ik wat meer afstand kon nemen. In mijn ervaring zijn spiegels het perfecte element om meer te laten zien in één foto. Hoewel ze soms ook erg in de weg kunnen zitten. Bijvoorbeeld als ik een rechte foto wil maken en ik mezelf in de spiegel kan zien en ik mijn camera en mezelf zo veel mogelijk moet verbergen.
As you might have noticed this apartment doesn't have it's own balcony. Luckily you often can find shared balconies in the stairwell. Walking up and down here is not that bad either with these pretty stairs. To me this definitely is a dream apartment where i gained a lot of interior inspiration. 
Zoals je misschien al gemerkt hebt, heeft dit appartement geen eigen balkon. Gelukkig kun je vaak gedeelde balkons vinden in het trappenhuis. Op en neer lopen is hier ook niet zo erg met deze mooie trappen. Voor mij is dit zeker een droom appartement waar ik veel interieur inspiratie heb opgedaan.

More to read