When entering an apartment I never know what to expect. Before I go to the assignment, I always ask how big the apartment is so at least I know how much time I approximately need. This was definitely one of the apartments where I got surprised in a very positive way. The Swedes know how to prepare their interior for the real estate photos that is one thing I already learned. 
Als ik een appartement binnenkom weet ik nooit wat ik kan verwachten. Van tevoren vraag ik altijd hoe groot het appartement is, zodat ik in ieder geval weet hoeveel tijd ik ongeveer nodig heb. Dit was zeker één van de appartementen waar ik op een zeer positieve manier verrast werd. De Zweden weten hoe ze hun interieur moeten voorbereiden voor de vastgoed foto's, dat is één ding dat ik al geleerd heb. ​​​​​​​
On the left side of the hallway you directly find the bathroom which was pretty big if you ask me for an apartment of 50 square meters. To me it felt like entering a hotel with the candle and the rolled up towels in the basket. My bathroom at home is very small, but after I got inspired during a holiday I decorated it with a basket of rolled up towels too. Since we have not that much space to store the towels this is a very nice way. As showed in the photos that can be with some guest towels or as I have with the bigger towels for daily use. 
Aan de linkerkant van de gang vind je direct de badkamer die vrij groot was als je het mij vraagt voor een appartement van 50 vierkante meter. Voor mij voelde het alsof ik een hotel binnenkwam met de kaars en de opgerolde handdoeken in de mand. Mijn badkamer thuis is erg klein, maar nadat ik inspiratie had opgedaan tijdens een vakantie heb ik ook daar een mand met opgerolde handdoeken neergezet. Aangezien we niet zo veel ruimte hebben om de handdoeken op te bergen is dit een erg leuke manier. Zoals op de foto's te zien is kan dat met wat gastendoekjes of zoals ik heb met de grotere handdoeken voor dagelijks gebruik. ​​​​​​​
I am a big fan of the open floor plans I often find, as well as for the photos as for the feeling of a spaciousness it’s beautiful. Within my photos I can create a nice glimpse of each part of the interior and especially if you play a bit with the aperture on your camera. In that way you can decide where the focus needs to be in the photo. On the other hand I like the open floor plans since I feel that each room is an important part of the interior. In the Netherlands I often entered very nice houses, but within each floor up it became less and less decorated. Something which is logical since you don’t spend much time in your bedroom during the day. But whenever the floor plan makes it part of the living room or kitchen since everything is in connection to each other, you have to put some extra effort in the interior. ​​​​​​​
Ik ben een groot fan van de open indeling in huizen die ik vaak aantref, zowel voor de foto's als voor het gevoel van ruimte is het prachtig. In mijn foto's kan ik een mooie glimp opvangen van elk deel van het interieur en vooral als je een beetje speelt met het diafragma van je camera. Op die manier kun je bepalen waar de focus moet liggen in de foto. Aan de andere kant houd ik van open ruimtes omdat ik vind dat elke kamer een belangrijk deel van het interieur is. In Nederland kwam ik vaak in hele mooie huizen, maar na elke verdieping omhoog werd het minder en minder gedecoreerd. Iets wat logisch is aangezien je overdag niet veel tijd in je slaapkamer doorbrengt. Maar wanneer je in de indeling de slaapkamer onderdeel maakt van de woonkamer of keuken omdat alles met elkaar in verbinding staat, moet je toch wat extra moeite in het interieur steken. 
A photo like this would have been a definite no at my previous work in the Netherlands. Another difference I noticed while working as a real estate photographer in two different countries. This photo might not tell anything about the house so therefore I understand a Dutch broker thinks it does not fit at their website. The thing I noticed in Stockholm is that a photo like this adds a certain feeling to a series of photos. Together with the photo of the bedroom I can think of myself in those soft slippers as I step out of my bed. It tells a story of how you can imagine your life if this was your place. 
Een foto als deze zou tijdens mijn werk in Nederland een duidelijke nee zijn geweest. Nog een verschil dat ik opmerkte toen ik als makelaarsfotograaf in twee verschillende landen ervaring opdeed. Deze foto zegt misschien niets over het huis en daarom begrijp ik dat een Nederlandse makelaar denkt dat het niet past op hun website. Wat ik in Stockholm heb gemerkt is dat een foto als deze een bepaald gevoel toevoegt aan een serie foto's. Samen met de foto van de slaapkamer kan ik mezelf inbeelden dat ik in die zachte slippers mijn bed uitstap. Het vertelt meer een verhaal van hoe je je leven kunt voorstellen als dit jouw plek was.​​​​​​​
The residents of this apartment where very much into the botanical atmosphere with a lot of green. To be honest we did take some of the plants away for the photos. In this interior it was better to show more of the walls and especially the lines. The livingroom comes together in a point with the windows which is definitely not easy to decorate. I think the residents did a very good job to create different parts by adding a carpet. A carpet can be the solution if you want to create several parts in a bigger space and keep each of them more cosy. 
De bewoners van dit appartement zijn dol op de botanische sfeer met veel groen. Om eerlijk te zijn hebben we een aantal planten weggehaald voor de foto's. In dit interieur was het beter om meer van de muren en vooral de lijnen te laten zien. De woonkamer komt in een punt samen met de ramen wat zeker niet gemakkelijk te in te richten is. De bewoners hebben het heel goed gedaan om verschillende onderdelen te maken door een tapijt toe te voegen. Een vloerkleed kan de oplossing zijn als je meerdere onderdelen in een grotere ruimte wilt maken en ze allemaal gezellig en knus wilt houden.​​​​​​​
Most people are working from home now, so a home office became more necessary. Within this interior you can see that it does not need to be big or that you need an extra room to get that done. This desk is completely intertwined with the rest of the interior because they kept the same style in looks and accessories. Sometimes I get so curious how everyone is working now. Of course I can't work from home but my work has changed a bit as well. Home owners are more often not at home when I come and I meet less brokers than I did before. I consider myself very lucky that I can continue to do my job. 
De meeste mensen werken nu vanuit huis, dus een kantoor aan huis werd noodzakelijker. Binnen dit interieur kun je zien dat het niet groot hoeft te zijn of dat je een extra kamer nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Dit bureau is helemaal verweven met de rest van het interieur omdat ze dezelfde stijl hebben aangehouden qua looks en accessoires. Ik ben nieuwsgierig hoe iedereen nu werkt. Natuurlijk kan ik zelf niet thuis werken maar mijn werk is ook veranderd. Huiseigenaren zijn vaker niet thuis als ik kom en ik kom minder makelaars tegen dan vroeger. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik mijn werk kan blijven doen.
The color blue gets more and more interesting if you ask me. I do like light interiors with a lot of natural colors myself. But sometimes it is good to have some other color to add some contrast to the interior. Very often people choose for black, but I think it can be very nice as well to pick something different. For example a blue tone as they did in this interior. Although everything feels light and white we see a blue kitchen here in the photo, the sink in the bathroom was blue and the walls in the bedroom. In a very refined way it keeps a balance to choose one color in different tones as an accent in your interior. 
De kleur blauw wordt steeds interessanter als je het mij vraagt. Ik hou zelf van lichte interieurs met veel natuurlijke kleuren. Maar soms is het goed om een andere kleur te hebben om wat contrast in het interieur aan te brengen. Heel vaak kiezen mensen voor zwart, maar ik denk dat het ook heel mooi kan zijn om voor een andere kleur te kiezen. Bijvoorbeeld een blauwe tint zoals ze in dit interieur hebben gedaan. Hoewel alles licht en wit aanvoelt zien we hier op de foto een blauwe keuken, de wastafel in de badkamer was blauw en de muren in de slaapkamer. Op een heel verfijnde manier houdt het een balans aan in het interieur om één kleur in verschillende tinten te kiezen als accent.
What do you need more on a winter day? Although it is winter I would love to spend some time on this balcony. To make myself comfortable with a warm blanket, the beautiful white view with all the snow and the sun which is giving some extra sparkle and warmth. A balcony is not something natural to have in the city center of Stockholm. Therefore there are many parks where you can enjoy the outside feeling. I have to say I thought it would be a huge loss since I have no balcony either, but you get used to it. I never did so many picknicks in parks or just a drink in the last bit of sunlight on a day last summer. But still, hopefully one day we can have an apartment with a balcony like this. All decorated with furniture, candles, blankets and a barbecue for my boyfriend. 
Wat heb je meer nodig op een winterdag? Hoewel het winter is zou ik graag wat tijd op dit balkon doorbrengen. Om het mezelf comfortabel te maken met een warme deken, het prachtige witte uitzicht met al die sneeuw en de zon die voor wat extra sprankeling en warmte zorgt. Een balkon is niet iets vanzelfsprekends in het centrum van Stockholm. Daarom zijn er veel parken waar je van het buitengevoel kunt genieten. Ik moet zeggen dat ik dacht dat het een groot gemis zou zijn aangezien ik ook geen balkon heb, maar je went eraan. Ik heb nog nooit zoveel picknicks gedaan in parken of gewoon wat gedronken in het laatste beetje zonlicht op een dag afgelopen zomer. Maar toch, hopelijk kunnen we op een dag een appartement met een balkon als dit hebben. Helemaal ingericht met meubels, kaarsen, dekens en een barbecue voor mijn vriend.
All the above photos are made by order of Bronze Fastighetsförmedling.

More to read