This week I was on the road again to photograph several houses. Including an apartment in Vasastan which is in the center of Stockholm. We made two appointments, one was during the day and the other one for an evening shoot. For me it was the very first time to photograph a balcony with sunset. Therefore I thought it will be nice to show you the photos that I made. 
Deze week was ik weer op pad om verschillende huizen te fotograferen. Waaronder een appartement in Vasastan dat in het centrum van Stockholm ligt. We maakten twee afspraken, één overdag en de andere voor een avond shoot. Voor mij was het de allereerste keer dat ik een balkon fotografeerde met zonsondergang. Daarom dacht ik dat het leuk zou zijn om jullie de foto's te laten zien die ik gemaakt heb. 
On the evenings before the shoot, I watched carefully around eight o'clock for the moment when it started to get dark. This might be the biggest difference compared to taking photos with daylight. You really need to be present at the right moment to get the best possible light. It needs to be dark to get the cosy feeling with the lights, but it does not need to be night dark just yet. My phone said the sun would go under around 20:30, so we made the appointment for 20:00 o'clock. I got recommended to be a bit early so you can prepare the balcony and light the candles. 
Op de avonden voor de opdracht heb ik rond acht uur goed opgelet op het moment waarop het donker begon te worden. Dit is misschien wel het grootste verschil met foto's maken bij daglicht. Je moet echt op het juiste moment aanwezig zijn om het best mogelijke licht te krijgen. Het moet donker zijn om het gezellige gevoel met de lichtjes te krijgen, maar het moet niet al nachtdonker zijn. Mijn telefoon zei dat de zon rond 20:30 onder zou gaan, dus maakten we de afspraak voor 20:00 uur. Ik kreeg het advies om wat vroeger te komen, zodat je het balkon kunt voorbereiden en de kaarsen kunt aansteken. 
Since I made the regular photos just a couple of hours earlier I already knew what to expect. We had not that much to do for the preparations since the house was styled by a professional team of the styling company Scandinavian Homes. They always deliver the most beautiful styled interiors, definitely a recommendation to follow on Instagram. I entered the apartment during the day together with the broker when they were almost done with the styling and when I left the residents came home. They were surprised to see their house so different after living there for many years. 
Aangezien ik de gewone foto's slechts een paar uur eerder had gemaakt, wist ik al wat me te wachten stond. Voor de voorbereidingen hoefden we niet zo veel te doen aangezien het huis gestyled was door een professioneel team van het styling bedrijf Scandinavian Homes. Zij leveren altijd de mooiste gestylde interieurs af, zeker een aanrader om te volgen op Instagram. Ik kwam overdag samen met de makelaar het appartement binnen toen ze bijna klaar waren met de styling en toen ik wegging kwamen de bewoners net thuis. Ze waren verrast om hun huis zo anders te zien na er vele jaren gewoond te hebben. 
If you know Stockholm, you would probably recognize this street. The apartment was in a side street of Rörstrandsgatan. Which is a very popular street with a lot of nice restaurants and with one of the best bakeries in town (Lillebrors, a must visit). In summer time this street is car free and everywhere are terraces and people are walking around. To show that this street is so close from the apartment is definitely important for the series of photos.
Als je Stockholm kent, zul je deze straat waarschijnlijk herkennen. Het appartement was in een zijstraat van de Rörstrandsgatan. Dit is een zeer populaire straat met veel leuke restaurantjes en met een van de beste bakkers van de stad (Lillebrors, een must visit). In de zomer is deze straat autovrij en overal zijn terrassen en lopen mensen rond. Om te laten zien dat deze straat zo dicht bij het appartement ligt is zeker belangrijk voor de fotoserie. 
After waiting for almost an hour the light finally got at his best. I directly had the challenge to photograph this apartment with two balconies. So I was walking back and forth to check at which point I could start the best. One of the first photos I made was this one from the inside. It was a special request from the broker to include a photo where you can see the livingroom and the balcony with the evening atmosphere. After this photos we moved the coffee table so I had a bit more space for my tripod and myself.
Na bijna een uur wachten werd het licht eindelijk op zijn mooist. Ik had direct de uitdaging om dit appartement met twee balkons te fotograferen. Dus liep ik heen en weer om te kijken op welk punt ik het beste kon beginnen. Een van de eerste foto's die ik maakte was deze van binnenuit. Het was een speciaal verzoek van de makelaar om een foto op te nemen waarop je de woonkamer en het balkon met de avondsfeer kunt zien. Na deze foto's hebben we de salontafel verplaatst zodat ik wat meer ruimte had voor mijn statief en mezelf.
For me preparation is everything. Together with the broker we looked at some photos she liked to have and I wrote down the exact angles I wanted to photograph. Since the time was limited with the light it goes much faster if I already know what photos I need. Probably this is something you do not have to do anymore after a while, but for the first time it really helped me. 
Voor mij is voorbereiding alles. Samen met de makelaar hebben we een aantal foto's bekeken die ze graag wilde hebben en ik heb de exacte hoeken opgeschreven die ik zelf wilde fotograferen. Aangezien de tijd beperkt was met het licht gaat het veel sneller als ik al weet welke foto's ik nodig heb. Waarschijnlijk is dit iets wat je na een tijdje niet meer hoeft te doen, maar voor de eerste keer heeft het me echt geholpen. 
I came home at 22:00 o'clock and opened my computer directly to edit all the photos. Although I was wearing warm clothes I had to warm up with a cup of tea while editing. Even when I made the regular photos during the day I was wearing my coat inside the house since we had both balcony doors open for the photos. It was a sunny day though, but the temperatures are not at their warmest point yet. 
Ik kwam om 22:00 uur thuis en opende direct mijn computer om alle foto's te bewerken. Hoewel ik warme kleren aanhad moest ik me tijdens het bewerken opwarmen met een kop thee. Zelfs toen ik overdag de gewone foto's maakte, had ik mijn jas aan in huis omdat we beide balkondeuren open hadden staan voor de foto's. Het was wel een zonnige dag, maar de temperaturen zijn zeker nog niet op hun warmste punt.
Here you can see the other balcony. The later it was the more lights we got from neighbours. Especially on this side we were lucky with the other windows. I think the orange building opposite the other balcony is an office or something like that. Beside a green exit light none of the windows were lit. For these kind of photos the more yellowish lights the better. It creates a warm and cosy feeling. 
Hier zie je het andere balkon. Hoe later het was, hoe meer licht we kregen van de buren. Vooral aan deze kant hadden we geluk met de andere ramen. Ik denk dat het oranje gebouw tegenover het andere balkon een kantoor of iets dergelijks is. Afgezien van een groen nooduitgang licht waren geen van de ramen verlicht. Voor dit soort foto's geldt: hoe meer geel licht, hoe beter. Het geeft een warm en gezellig gevoel.
I made the photos from this balcony twice. The first time it was still a bit light, but I wanted to be ready on the other side for the perfect light since that is the main balcony. After I finished the other balcony I came back here and made some new photos. On my computer I could very well see the difference between both photos. This second version which was a little darker was definitely my favorite. While waiting for the moment to start I was chatting with the residents. I really appreciate these short moments you can enter into someones house and live.
Ik heb de foto's twee keer vanaf dit balkon gemaakt. De eerste keer was het nog een beetje licht, maar ik wilde aan de andere kant klaar zijn voor het perfecte licht aangezien dat het hoofdbalkon is. Nadat ik klaar was met het andere balkon kwam ik hier terug en maakte een paar nieuwe foto's. Op mijn computer kon ik heel goed het verschil zien tussen beide foto's. Deze tweede versie die een beetje donkerder was, was zeker mijn favoriet. Terwijl ik wachtte op het moment dat ik kon beginnen met fotograferen, was ik aan het kletsen met de bewoners. Ik waardeer deze korte momenten echt, dat je iemands huis kunt binnenstappen en beleven. 
I really liked doing this assignment and I hope to get the chance to make more photos like this during summer. Both the broker and the residents were very satisfied with the results and that made me so happy. Although taking photos is nothing new anymore, this specific style was and now I've learned how to do this and developed myself even more as a photographer. 
Ik vond het erg leuk om deze opdracht te doen en ik hoop dat ik in de zomer de kans krijg om meer van dit soort foto's te maken. Zowel de makelaar als de bewoners waren erg tevreden met het resultaat en dat maakte me zo blij. Hoewel fotograferen niets nieuws meer is, was deze specifieke stijl dat wel en nu heb ik geleerd hoe ik dit moet doen en heb ik mezelf nog meer ontwikkeld als fotograaf.
All the above photos are made by order of Fastighetsbyrån Vasastan.

More to read

Interior for Inspiration
Some of the interiors that I enter are a feast for the eye. This apartment on a very popular street in Stockholm was definitely one of them. After entering the apartment you immediately stepped into the open space where you could see almost the entire apartment at once. Let me show you the rest, because this interior is magazine worthy if you ask me.
August 29, 2021
New Job
Back in The Netherlands I was working as a real estate photographer, but due to my move to Stockholm I had to find a job again. Pretty fast it was clear that the best way to work as a photographer is to start your own company. So that’s what I did. After a long time of waiting to be registered I finally had my first assignments. Which is now already a couple of months ago, but I would love to show the interior and photos that I made.
January 04, 2021
Playful Lines
When entering an apartment I never know what to expect. Before I go to the assignment, I always ask how big the apartment is so at least I know how much time I approximately need. This was definitely one of the apartments where I got surprised in a very positive way. The Swedes know how to prepare their interior for the real estate photos that is one thing I already learned. 
February 14, 2021
Inspiration
Recently I got the inspiration to start a blog. It always was something I would love to do, but I never knew how to start or what to write about. After a conversation at one of my assignments I could not let go the idea anymore. So here we are at the very beginning of my own blog.
January 02, 2021
Winter Wonderland
Together with a colleague, I drove to a fantastic house in Norrtälje a few weeks ago. The journey felt more like a holiday than a day of work. That day, for the first time since our emigration we had a fantastic amount of snow. Everything looked so fairy-tale like shrouded in the white landscape. 
January 28, 2021
Royal Allure
The past week a few of our European royalties were in the spotlights and to stay in the royal style I want to share this apartment with you. At least I really got the feeling that I entered a palace. All the furniture would fit easily in such an interior. This apartment might not be in the hands of a royal family, but I think it has a lot of elements to create the place of your dreams.
March 14, 2021
Modern Mix
Behind the same main entrance I had to photograph two different apartments. At first I didn't noticed the similarities between both apartments since they are so different, but it was built the same way originally. With the photos in this blog I would like to show you the different styles, floor plans and functions for each room.
April 05, 2021
To the Top
The day before I got the message, you have to photograph Torsplan 8 in Stockholm. You probably know the building said my colleague, it's one of the most famous architecture designed buildings in town. After a quick internet search I directly knew where I had to go. The building is high, outstanding and newly built. 
April 18, 2021
Luxury Feeling
For years I’ve been taking photos of interiors. As a real estate photographer that can be at a large variety of locations and all different interiors. Within my work you sometimes come across a diamond of an apartment. I want to give you a peek into this apartment in one of the most beloved streets of Stockholm.
February 28, 2021
Touch of Blue
Looking inside other people's homes often provides you with new insights. I regularly get inspired during my work. In this house I fell in love with the colors on the wall. It gives such an atmospheric look, yet the space retains the light and peaceful basis.
January 11, 2021
Back to Top